Till innehåll på sidan

Om Mistra SAMS

Forskningsprogrammet Mistra SAMS studerar digitala tillgänglighets- och mobilitetstjänster och deras potential att minska utsläppen från transportsektorn. Programmet drivs av Kungliga Tekniska Högskolan i nära samarbete med VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Mistra SAMS finansieras av Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, och SAMS står för Sustainable Accessibility and Mobility Services. Forskningsprogrammet är ett samarbete mellan partners från den akademiska världen, näringslivet och den offentliga sektorn.

Mistra SAMS partners är K2 - Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, Karlstads universitet, Lunds universitet, Trafikverket, Stockholms stad, Botkyrka kommun, Ericsson, Sveriges Ingenjörer, Taxiförbundet och Smart Resenär.

Ett transdisciplinärt och integrativt forskningsprogram

Mistra SAMS har en djup tvärvetenskaplig ansats och ett samverkansarbete med deltagare från akademi, näringsliv och offentlig sektor. Forskarna kommer från områdena teknik, beteendevetenskap, design och samhällsvetenskap. Programmet använder flera olika metoder, inklusive en "living lab"-metod.

"Living lab" bygger på samarbete och dialog mellan forskare och intressenter (t.ex. entreprenörer, tjänsteleverantörer, transport- och stadsplanerare) och djupgående samverkan med användargrupper, som fungerar som "medforskare" i en kontinuerlig innovations- och kunskapsuppbyggnadsprocess.

Tillsammans med medforskarna undersöker Mistra SAMS hur aktörer kan underlätta samhällets övergång till plattformsbaserade hållbara tillgänglighets- och mobilitetstjänster.

Mistra SAMS syftar till att tillhandahålla kunskap som är användbar för urbana och regionala aktörer med ansvar för trafik och tillgänglighet, samt digital- och transportinfrastruktur (främst regionala myndigheter och kommuner). Programmet har ett urbant fokus och tar utgångspunkt i förhållandena i Storstockholm– både i förort och innerstadsmiljö. Forskningsresultaten kan också vara relevanta för aktörer med planerings- och beslutsansvar på nationell och europeisk nivå.

Mistra SAMS är uppbyggt av ett antal sammanhängande forskningsprojekt, så kallade arbetspaket. Du hittar mer information om varje arbetspaket via menyn på den engelska hemsidan.