Till innehåll på sidan

Workshops för kommunala planerare

Publicerad 2023-12-20

Mistra SAMS arrangerade under 2023 en workshopserie för kommunala planerare och strateger inom trafikplanering, stadsdelsutveckling och miljö, för att koppla de mobilitets- och tillgänglighetslösningar som testas av Mistra SAMS med ett bredare kommunalt planeringssammanhang. Workshopserien utforskade vad mobilitetslösningarna kan innebära för strategisk planering.

Workshopserien gav möjlighet till gemensamt utbyte, ömsesidigt lärande och ett sätt att utforska hur Mistra SAMS kärnfrågor kan kopplas till kommunal planering och beslutsfattande. Tillsammans utforskade forskare och kommunala planerare hur tillgänglighet kan utvecklas under de kommande åren, och hur ett brett begrepp som "tillgänglighet" kan bidra till att stärka kommunernas kapacitet att planera för rättvis och hållbar tillgänglighet.

Att föra planeringen framåt

Vilka faktorer kan känneteckna och påverka framtida tillgänglighet, och vilka är de största osäkerhetsfaktorerna? Hur kan ett stärkt fokus på tillgänglighet föra planeringen framåt, och vilka hinder finns det? Slutsatsen var att ett bredare tillgänglighetsbegrepp är mycket relevant för strategisk planering i en kommun, men att det finns utmaningar med att operationalisera det. Insikter som genererades från workshopserien inkluderade till exempel huruvida tillgänglighet är ett mål eller ett medel för att uppnå mål; risken att ett fokus på tillgänglighet äventyrar arbetet med andra etablerade begrepp, såsom jämlikhet. Planering för digital tillgänglighet visade sig också vara svårare att konkretisera jämfört med rumslig närhet och fysisk rörlighet.

Socialt hållbar kollektivtrafik

Den 11 december genomförde Mistra SAMS arbetspaket Citizens och Living Lab Design även en workshop på temat socialt hållbar kollektivtrafik. Workshopdeltagarna bestod av tjänstemän från regionala och kommunala myndigheter samt kollektivtrafikleverantörer.

Resultat från SAMSAS-skjutsen presenterades och workshopdeltagarna diskuterade hur och varför en sådan tjänst kan bidra till social hållbarhet och vad som kan vara nästa steg för att stödja tillgängligheten för en mångfald av användargrupper.

SAMSAS-skjutsen  är en form av on demand kollektivtrafik, eller "förstärkt kollektivtrafik", som testades i Riksten i våras. Målgruppen för tjänsten var låginkomsttagare som var beroende av kollektivtrafik för sina arbetsresor.

Innehållsansvarig:info@sams.kth.se
Tillhör: Mistra SAMS
Senast ändrad: 2023-12-20