Skip to main content

Kitchen Talks - A Shift in Urban Mobility and Parking? Exploring Policies in Relation to Practices

Time: Wed 2022-01-19 12.00 - 13.00

Location: Zoom

Video link: Join the webinar here

Participating: Fredrik Johansson

Join the webinar here

Transportsektorn bidrar till många miljöproblem, inklusive koldioxidutsläpp. Forskning tyder på att koldioxidutsläppen behöver halveras varje decennium för att vara i linje med Parisavtalet, och transporter pekas ut som särskilt utmanande. Sverige har som mål att minska inhemska koldioxidutsläpp från transporter med 70 % mellan 2010 och 2030. Det är emellertid inte troligt att detta mål kommer nås om nuvarande trender fortsätter.

Ny teknologi kommer troligtvis inte vara tillräckligt för att nå målet, och bilinnehav och bilresande måste sannolikt också minska. Många hushåll har dessutom inte tillgång till bil och drar därmed inte nytta av policys som underlättar bilanvändning och bilägande.

Syftet med den här avhandlingen är att kritiskt analysera åtgärder för parkering och mobilitet i storstadsområden som ska styra mot Parisavtalet, samt undersöka hur Parisavtalets mål kan uppfyllas med en backcastingstudie.

Page responsible:info@sams.kth.se
Belongs to: Mistra SAMS
Last changed: Jan 11, 2022