Skip to main content

Jacob Witzell: ”Ses nya tjänster som verktyg för att nå organisationens mål, eller som något med egenvärde lite vid sidan av?”

Jacob Witzell undersöker aktörers beredskap för att kunna bidra till hållbara mobilitets- och tillgänglighetstjänster. Han kommer granska formella regelverk, men också informella organisationskulturer, för att se hur de förbereder sig för att möta en snabb utveckling av nya tjänster. En viktig övergripande fråga: är offentliga aktörer redo?

– Det är en spännande tid, nya koncept på lösningar kommer fram hela tiden. Troligen går den tekniska utvecklingen snabbare än policyer och regelverk hinner med, och därför vill vi undersöka hur aktörerna ser på de tekniska lösningarna ur ett systemperspektiv. Hur resonerar man kring nya tjänsters relation till transportmål, jämställdhetsmål och hållbarhetsmål – vilka strategier finns?

Jacob Witzell arbetar sedan hösten 2017 i Mistra SAMS arbetspaket 4 Understanding user needs, institutional conditions and sustainability performance . I arbetspaketet utforskas institutionella förutsättningar: alltså vilka regelverk och mål aktörer förhåller sig till, men också vilka traditioner och kulturer som präglar deras sätt att arbeta. En fråga som undersöks är hur de förutsättningarna gör att aktörerna kan planera för, och genomföra, förändringar.

Arbetet handlar om att kartlägga hur olika aktörer i nuläget tar sig an frågan om nya mobilitetstjänster. Hur förhåller sig aktörer som Trafikverket, Samtrafiken, kollektivtrafikmyndigheter och kommuner, liksom privata trafikutövare och tjänsteleverantörer till nya lösningar? Har de en proaktiv, eller mer avvaktande strategi? Vilken sorts ”problem” ser de att de snabbt framväxande koncepten är ett svar på? Vilka styrningsinitiativ tas? Vilka förutsättningar skapas därmed för de nya koncepten att bidra till utvecklingen av ett mer hållbart urbant transportsystem?

Kartläggningen sker dels genom intervjuer och dokumentanalys, dels genom att följa genomförandet i specifika fall. Jacob Witzell ska arbeta i tre år i Mistra SAMS, och kommer närmast från att ha studerat hur Trafikverkets organisering påverkade hur verket tillämpande en reviderad lagstiftning för järn- och annan väg i sin verksamhet.

– I den studien fann jag att olika ideal stod mot varandra på ett sätt som påverkade hur verket implementerade den reviderade lagen: hierarkisk och marknadsanpassad styrning kontra ett mer samverkansinriktat nätverkstänkande. Perspektiven från min tidigare forskning kommer jag ta med mig in i mitt arbete med Mistra SAMS. Jag har verkligen fått upp ögonen för att det är spännande att titta på planering ur organisatoriskt perspektiv.

Jacob Witzell har en bakgrund i både trafik- och stadsplanering, och har tidigare arbetat som trafikplanerare på Trivector. I Mistra SAMS samarbetar han med forskare med annan bakgrund, som beteendevetare, och Jacob Witzell uppskattar det tvärvetenskapliga ansatsen i programmet.

– Förutom att det är väldigt givande att få andra perspektiv på mina forskningsfrågor så hoppas jag att vi får till något vi bara pratat löst om men som vore jätteintressant: artiklar om samma fallstudie men från olika akademiska perspektiv som finns i programmet.

Page responsible:Marta Marko Tisch
Belongs to: Mistra SAMS Sustainable Accessibility and Mobility Services
Last changed: Sep 27, 2017