Anna Wallsten: ”Idag utvecklas många mobilitetslösningar för de som redan har god tillgänglighet, hur skulle det fungera att utveckla för de som har dålig?”

Anna Wallsten är postdoktor på VTI på avdelningen för mobilitet, aktörer och planering. Hon har nyligen börjat i Mistra SAMS och kommer bidra till forskningen kring hur offentliga tjänstemän resonerar kring smart mobilitet.

– Vi undersöker vilken roll det offentliga ska kunna ta för att hantera omställningen av mobilitet. Vi intervjuar tjänstemän i Stockholm och Botkyrka för att förstå vad de tror de om smart mobilitet: Vad de tänker att det innebär för dem och vilken betydelse de tänker sig att det kan få i det långa loppet - vilka visioner som finns.

Den stora utmaningen som Anna Wallsten ser är att det verkar saknas en tydligt definierad roll för offentliga aktörer i omställningen av transportsystemet: ska de vara passiva och se hur saker utvecklar sig, eller aktivt styra mot ett mål för mobilitetssystemet? Vilka är det som formulerar visioner om vad smart mobilitet ska leda till och vilka har rådighet att påverka att vi når dit? Att förstå hur tjänstemännen se på de frågorna är viktigt för att få inblick i om de styrmedel som tjänstemän och offentliga myndigheter har tillgång till idag kommer behöva förändras när mer och mer smart mobilitet kan tänkas komma.

– Är offentliga myndigheter beredda att tacka ja eller nej till vissa lösningar? Har de ens möjlighet att göra det? Och om de inte har det: hur kan vi se till att alla vi användare får tillgång till bra lösningar, att det blir rättvist?

Anna Wallsten är ingenjör med inriktning på system i teknik och samhälle, och har disputerat på Linköpings Universitets Tema T: Teknik och Social förändring. Hon intresserar sig för teknikens roll i samhället och samhällets relation till teknik, med ett kritiskt förhållningssätt.

– I grunden är jag intresserad av rättvisefrågor i omställningen, och digitalisering är min bakgrund. Jag kan bli provocerad av en naivitet som jag ibland kan se i hur vi pratar om de här sakerna, digitaliseringen kan ibland nästan bli som ett mål i sig, inte ett medel. Då finns risk att hållbarheten, både den miljömässiga och sociala, kommer i skymundan.

Anna Wallsten har tidigare forskat om smarta elnät och energisystem. Då undersökte hon också vilka föreställningar som finns kring vad smarta elnät kan leda till för typ av samhälle, och hur de visionerna omsattes i demonstrationsprojekt.

– Det finns många likheter i hur vi talar om smarta elnät och smart mobilitet, jag kan känna igen resonemangen. Tanken om smarta elnät bygger ofta på en syn på användaren som väldigt aktiv, välbevandrad på elmarknaden och med god förmåga att ta till sig information. Liknande tankeställningar om vem som är användaren, vems behov som ska tillfredsställas och hur det ska upplevas, kan man se när det gäller smart mobilitet. Risken är att gapet mellan de med tillgång till smarta lösningar och de utan tillgång blir större, om ”smartheten” införs på ett sätt som skyddar vissas intressen och inte andras. Idag utvecklas många mobilitetslösningar för de som redan har god tillgänglighet, hur skulle det fungera att utveckla för de som har dålig?

Innehållsansvarig:info@sams.kth.se
Tillhör: Sustainable Accessibility and Mobility Services
Senast ändrad: 2019-08-28